• slider methode-01
  • slider methode-02
  • slider methode-03
  • slider methode-04
  • slider methode-05

Het meest volledige kleutervolgsysteem

tabletDe eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan, is de Dorr methode voor groep 1 en 2 ontwikkeld.

Dorr Digi en Dorr Thema's

Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn belevingswereld. Geen voorgekauwd materiaal, maar zelf ontworpen lessen. De verworvenheden van het voormalige kleuteronderwijs verweven met de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied, staan bij ons hoog in het vaandel.

 

Een reactie van een inspecteur n.a.v. een inspectiebezoek aan een school in Drenthe:

 

aanbod groep 1 en 2

1

2

3

4

4.9

De tussendoelen voor beginnende geletterdheid en ontluikendegecjjferdheid zijn opgenomen in het aanbod

0

0

0

X

4.10

Er is een planning waaruit blijkt dat de tussendoelen systematisch en evenwichtig aan de orde komen

0

0

0

X

4.11

Observaties leiden er toe dat de planning van de tussendoelen wordt afgestemd op de leerlingen

0

0

0

X

4.12

De leraren maken een dag-/ weekplanning waarin de doelen voor taal en rekenen zijn opgenomen

0

0

0

X

4.13

De observatielijst bevat observeerbare doelen voor  taal en rekenen

0

0

0

X

4.14

Het aanbod is goed overdraagbaar en leraar onafhankelijk

0

0

0

X

4.15

Het aanbod voor groep 1 en 2 sluit op elkaar aan en is afgestemd op groep 3

0

0

0

X

Onderbouwing van de waardering:

  • De groepen 1 en 2 werken met het programma ‘Dorr’ (dagelijks observeren, registreren, rapporteren). De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming, motoriek zijn beschreven in observeer gedrag en verdeeld over zes fasen. De leraren houden de ontwikkeling van ieder bij via een observatielijst die is afgestemd op de doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk en gebruiken de leraren ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind.
  • De leraren stellen een weekplanning op waarin minimaal vier doelen uit het beredeneerde aanbod zijn opgenomen. Er wordt gewerkt met projecten van drie weken. De planning waarborgt dat alle doelen systematisch en regelmatig aan alle kinderen aanbieden.
  • De leerlijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt ontwikkeld en de leerlijn van motoriek aangevuld.
  • De gehele opzet van het beredeneerde en de wijze waarop de leraren er mee werken waarborgt een hoogwaardig kwalitatief aanbod voor de onderbouw dat kinderen voldoende garanties biedt voor een goede aansluiting op groep 3.